Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací 2020.pdf

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí  8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
  Středa  8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
 2. Telefonické podání+420 581 767 502
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@merovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí  8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Telefonické podání: +420 581 767 502
Poštou na adresu Obecní úřad Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín
Elektronicky na e-mail: obec@merovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: j2taxhu
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Měrovice nad Hanou stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s § 17 InfZ a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií

 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4:
 • jednostranná ... 3,00 Kč
 • oboustranná ...  4,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3:
 • jednostranná ... 8,00 Kč
 • oboustranná ... 10,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4:
 • jednostranná ... 10,00 Kč
 • oboustranná ... 15,00 Kč
 • Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4: 5 Kč.
 • Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb.
 • Čl. II.
  Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. 1 ks CD (včetně obalu)... 20 Kč
  2. 1 ks DVD (včetně obalu)... 30 Kč
  3. Jiný technický nosič dat (USB)... podle pořizovací ceny.

  Čl. III.
  Náklady na odeslání informací žadateli

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

  Čl. IV.
  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 350 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

  Čl. V.
  Ostatní ustanovení

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
  2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obce Měrovice nad Hanou v úředních hodinách, nebo převodem (bankovní účet Obce Měrovice nad Hanou č. 103900378/0300 vedeném u ČSOB a.s., variabilní symbol 5566), a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
  3. Tento sazebník nabývá účinnosti 28.1.2020.
  4. Sazebník byl schválen usnesením Rady obce Měrovice nad Hanou ze dne 27.1.2020.

  Formuláře