Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci

Historie obce

Měrovice nad Hanou leží mezi Němčicemi a Kojetínem, na levém břehu řeky Hané a patří do rozvojového mikroregionu Střední Haná.

Přesný leto­počet vzniku obce není známý. V původním stavu byla osada obklopena lužními lesy, močály, jezery a rybníky. S dnešním charakterem obce neměla žádnou podobu. První písemná zmínka o obci je datována v roce 1406. Měrovice byly tehdy součástí Kojetínského panství a pod město Kojetín patřily až do roku 1990, kdy se osamostatnily.

Původ Kojetína je datován kolem roku 1280, a proto můžeme předpokládat, že do tohoto období zřejmě spadá i původ Měrovic. Z celé spousty originálních listin, týkajících se Kojetína, je nejdůležitější list arcibiskupa pražského Zbyňka z roku 1406, kterým uděluje určitá privilegia Kojetínu. Za vlády Jaroslava z Cimburka je pak už i výslovná zmínka o Měrovicích. V roce 1490 král Vladislav potvrdil Měrovicím, spolu s ostatními obcemi, dříve udělená práva, výsady a svobody. V této době byl správcem pan Heralt z Kunštátu, který však obec velice zadlužil. V roce 1726 byl Kojetín prodán Marii Alžbětě ze Šlesvicka - Holštýnska. Za její vlády byly Měrovice vypleněny pruskými vojsky. Název Měrovic původně byl Mírovice, v roce 1466 se pí­šou v zemských deskách Mirowicze. Jméno je zřejmě odvozeno od osob­ního jména Mír. Teprve od roku 1567 je známá dnešní podoba - Měro­vice.

Za 2. světové války byly Měrovice nad Hanou bombardovány německými vojsky. O život tehdy přišli tři lidé. Pár domů bylo úplně zničeno a muselo se zbourat. Ještě dnes je na některých fasádách domů zřejmé, kde probíhaly přestřelky a boje mezi německými a ruskými vojsky.

Současnost obce

Postupem času se vesnice rozrůstala od kostela kolem průjezdní komunikace v podobě ulicové zástavby, na niž byly postupně navázány místní komunikace. Kromě původního centra obce kolem kostela bylo v rámci socializace vesnice vybudováno centrum nové v podobě objektů pohostinství a smíšeného zboží, na něž navazuje objekt mateřské školy a obecního úřadu. V této části obce je také pošta, další prodejna smíšeného zboží a objekt bývalého kulturního domu, který je v současnosti využíván k podnikatelským účelům.

V současnosti má obec charakter středně velkého zemědělského sídla. Obytnou část obce tvoří převážně rodinné domy. Kolem celé obce se rozprostírají zahrady a na ně pak navazují, pro tuto oblast charakteristické, pole orné půdy.

Výrobní areál je na severním okraji obce - jedná se o areál bývalého zemědělského družstva, který je dnes využíván několika podnikatelskými subjekty. Za tímto areálem se nachází velká vodní nádrž, která slouží k chovným účelům (rybářství). V posledních letech došlo ke změně umístění administrativního centra spolu s obecním úřadem. Původní objekt obecního úřadu byl přestavěn pro účely mateřské školy. Na západním okraji obce je místní hřbitov, který sem byl přemístěn z východní části obce. Před sedmi lety byl opraven a vydlážděn novými chodníky.

Měrovicemi vede značená cyklistická stezka z Němčic přes Kojetín do Lobodic. Obec má zřízené webové stránky, které jsou dostupné od 1. 3. 2006.

Přírodní podmínky

Poloha obce na okraji Hané a Moravské brány ji předurčuje jako prostor výrazně zemědělského charakteru. Obec leží na levém břehu řeky Hané v rovinaté krajině. Půda v okolí obce je úrodná černozem, která vytváří vynikající podmínky pro venkovský život. Katastrální výměra obce je 790,18 ha. Na tomto území se nenachází žádné významné lesní porosty, pouze malé lesní plochy. Ty zaujímají 2 ha a jsou svou velikostí a hospodářským využitím zanedbatelné. Dominantní zastoupení mají velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy.